Dit is het Privacybeleid van Foodwizer B.V.. Foodwizer B.V. vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna de “AVG”). In dit Privacybeleid lichten wij onder andere toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Dat doen wij aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen. Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u dan ook het Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Het privacy statement is voor het laatste gewijzigd op 21 juni 2018.

Doeleinden en grondslagen Foodwizer B.V. account

Het Foodwizer B.V. account heeft tot doel de beleving van klanten te verbeteren en de tevredenheid te verhogen, onder meer door gepersonaliseerde instellingen. Aanmaak van een Foodwizer B.V. account is vrijwillig en kosteloos. De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst met u, namelijk het gebruik van de Foodwizer B.V. website via uw account. Uw account kunt u altijd weer laten verwijderen. We kunnen uw gegevens ook gebruiken vooranalyse- en optimalisatiedoeleinden (op niet persoonlijk niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Foodwizer B.V. om te begrijpen hoe klanten onze diensten gebruiken teneinde deze te kunnen verbeteren en optimaliseren.

Aanmelden voor het Foodwizer B.V. account

Het Foodwizer B.V. account maken is eenvoudig en kan op via de website. Bij het aanmaken van het account vult u zelf bepaalde (persoons)gegevens in. Wanneer u zich aanmeldt voor het Foodwizer B.V. account verklaart u dat u 16 jaar of ouder bent, dan wel dat u hiervoor toestemming van uw ouders of wettelijk vertegenwoordiger heeft.

Cookies

De website maakt gebruik van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor uw privacy.

E-mail

De e-mailberichten die u van de website ontvangt, zijn functionele berichten over uw account om de website correct te laten werken. De grondslag hiervoor is toestemming. U kunt zich niet afmelden voor berichten die nodig zijn voor de correcte werking van de website. Uw account kunt u altijd weer laten verwijderen.

Foodwizer B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt. Foodwizer B.V. hanteert verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van het doeleinde en de categorie gegevens. Wanneer u vragen heeft over het bewaartermijnenbeleid van Foodwizer B.V., dan kunt u contact opnemen met Foodwizer B.V. door een e-mail te sturen naar info@Foodwizer B.V..nl.

Account

De zichtbare gegevens die zijn opgeslagen in uw account worden in beginsel door ons bewaard zolang uw account actief is. Als u vijftien maanden geen gebruik heeft gemaakt van uw account, zullen wij u vragen of u uw account wilt behouden. Als u, ook na een reminder, niet aangeeft uw account te willen behouden, verwijderen wij uw account.

Klantenservice

Indien u contact opneemt met de Foodwizer B.V. klantenservice worden uw persoonsgegevens door ons maximaal twaalf (12) maanden na afhandeling bewaard.

Foodwizer B.V. kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Foodwizer B.V. en Foodwizer B.V. draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Foodwizer B.V. optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Foodwizer B.V. afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van Foodwizer B.V..

Ook kan Foodwizer B.V. diensten aanbieden in samenwerking met andere partijen. Deze partijen kunnen dan betrokken zijn bij het uitvoeren van een overeenkomst met u. U wordt daarover altijd geïnformeerd op het moment dat u gebruik maakt van een dergelijke dienst.

Voor het overige verstrekt Foodwizer B.V. alleen gegevens aan derden met uw uitdrukkelijke toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.

Foodwizer B.V. kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie of zij kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden, onder meer in de Verenigde Staten. Het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens kan in deze landen lager zijn dan in de Europese Unie.

Om uw privacy te waarborgen, zal Foodwizer B.V. uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie, indien de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt en/of indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit (bijvoorbeeld het EU-VS Privacy Shield) of ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze zijn hier te vinden.

Foodwizer B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van oneigenlijke verwerking. Zo hebben wij versleutelingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang hebben tot gegevens.

Slechts een beperkte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantgegevens. De medewerkers die toegang hebben tot de gegevens worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze gegevens om te gaan. Op hen rust tevens een geheimhoudingsplicht.

In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van Foodwizer B.V. worden overgedragen aan een derde partij of kan Foodwizer B.V. fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. Foodwizer B.V. zal u in een dergelijk geval altijd vooraf informeren.

Inzage en correctie

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Foodwizer B.V. van u verwerkt en voor welke doeleinden, kunt u contact opnemen met Foodwizer B.V. via onze klantenservice via info@Foodwizer B.V..nl. U kunt ook verzoeken om wijziging of correctie van uw gegevens. Indien u jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door uw ouder (of wettelijke vertegenwoordiger). Foodwizer B.V. zal op uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren.

Bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door contact op te nemen met onze klantenservice via info@vitaminwiser.nl. Voor noodzakelijke serviceberichten kunt u zich niet afmelden.

Verwijdering

Als u wilt dat Foodwizer B.V. uw persoonsgegevens en/of uw account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@vitaminwiser.nl of via het contactformulier op de website. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door Foodwizer B.V. worden bewaard, bijvoorbeeld indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Beperking verwerking

Als u gegronde redenen heeft een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die Foodwizer B.V. verwerkt betwist, of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Foodwizer B.V., kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@Foodwizer B.V..nl.

Beperking verwerking

Indien de verwerking van persoonsgegevens door Foodwizer B.V. berust op uw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht te verzoeken de betreffende persoonsgegevens die u aan Foodwizer B.V. heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@vitaminwiser.nl.

Intrekken toestemming

Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Klacht

Indien u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door Foodwizer B.V., heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beheer uw gegevens via uw account

U kunt uw gegevens ook zelf bekijken, beheren en wijzigen in uw account via de website.

Zo kunt u: 1. Interesses en voorkeuren opgeven;

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Foodwizer B.V. heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Foodwizer B.V. zijn verkregen. Foodwizer B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Wij tonen online advertenties om de website te bekostigen. Wij maken hiervoor gebruik van Google AdSense.

Voor meer informatie over wat Google met opgeslagen data doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Google. Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Wij verstrekken de door jouw ingevulde persoonlijke gegevens (zoals naam) nooit aan Google.

Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement kunt u contact opnemen met de Foodwizer B.V. klantenservice.