Op deze website van Foodwizer B.V., die haar kantoor houdt op Rodenbachlaan 20, 1422 TC Uithoorn, Nederland zijn de voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de ‘Disclaimer’) van toepassing. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. De toegang tot en het gebruik van deze website impliceert dat u zich akkoord verklaart met deze Disclaimer. De door Foodwizer B.V. op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod, advies of dienst. De door Foodwizer B.V. verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Foodwizer B.V. alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Bij de berekeningen op de site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. U bent verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie en mag uitsluitend door u zelf worden gebruikt. Het is niet toegestaan om de informatie over te dragen, te verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. U dient aanwijzingen van Foodwizer B.V. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Hoewel Foodwizer B.V. tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Foodwizer B.V. expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. De inhoud van deze internetsite is alleen bestemd voor privégebruik en mag niet voor commerciële doeleinden worden aangewend. Zonder schriftelijke toestemming vooraf van Foodwizer B.V. is het de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te kopiëren, over te dragen, verspreiden of circuleren of deze tegen betaling aan derden beschikbaar te stellen. De internetsite van Foodwizer B.V. maakt mogelijk gebruik van cookies die worden opgeslagen op uw apparaat wanneer u gebruik maakt van de internetsite. Cookies zijn kleine bestanden die een juiste volgorde en overdracht van gegevens naar volgende pagina’s mogelijk maken.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere internetsites die niet het eigendom zijn van Foodwizer B.V. zijn alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Foodwizer B.V. niet geverifieerd. Het aanbieden van een hyperlink door Foodwizer B.V. houdt geen uitnodiging, goedkeuring, aanbeveling of participatie in van Foodwizer B.V. aan deze websites, hun eigenaren of de beheerders. Foodwizer B.V. heeft de informatie, software of producten op dergelijke websites van derden niet geverifieerd/gecontroleerd. Bijgevolg accepteert Foodwizer B.V. geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en de aanbieder blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites. Foodwizer B.V. zal dergelijke koppelingen verwijderen indien het geïnformeerd wordt over eventuele overtredingen. Foodwizer B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgen naar aanleiding van het gebruik van de aangeboden informatie.

Foodwizer B.V., haar bestuurders, medewerkers en haar agenten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Foodwizer B.V. op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • 1. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite,
  • 2. de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden,
  • 3. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Foodwizer B.V. of aan u wordt gezonden,
  • 4. de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite,
  • 5. misbruik van deze internetsite,
  • 6. verlies van gegevens,
  • 7. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
  • Foodwizer B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

    Maart 2021